SPRÅKUTVECKLANDE STRATEGIER DEL 2: RÖSTEN & KROPPSSPRÅKET

I förra inlägget beskrev jag hur orden “flyter ihop” när vi talar och att ordgränserna kan vara svåra att urskilja för ett litet barn. Förutom att förenkla och förkorta sina meningar i samtal med barnet tänkte jag idag nämna ytterligare några strategier du kan använda för att hjälpa barnet urskilja och förstå ord i strömmen av språkljud. Som vi redan vet måste barnet förstå ord för att kunna använda dem, och därför är alla sätt som underlättar och stärker språkförståelsen bra sätt! 


språkutvecklande-strategier-rösten-och-kroppsspråket

Använd rösten!

Barnets förståelse för vad du säger styrs inte enbart av innehållet i det du säger (orden och meningarna) utan kanske minst lika mycket av hur du säger det. Ditt sätt att använda rösten genom att betona viktiga ord och gärna överdriva intonationen hjälper till att skapa kontraster i ditt tal, vilket gör det lättare för barnet att separera orden ifrån varandra att höra att du säger till exempel Titta där är lampan och inte Ti tad är ärlam pan. 

Det har i flera studier (exempelvis denna) visat sig att små bebisar redan från början är mer benägna att uppmärksamma och föredra röster som kännetecknas av ett högre taltonläge, stora variationer i tonhöjd och överdriven betoning av ord och stavelser. Dessutom tycks bebisar minnas ord som introducerats på det här sättet bättre jämfört med när de lyssnar på "vanliga" vuxenröster, enligt den här studien från Boston UniversityFaktum är att de flesta vuxna alldeles spontant använder rösten på det här sättet i samtal med små bebisar, men det är absolut inte fel att använda en extra tydlig intonation/språkmelodi och betoning även med barn som börjat prata lite själva! De här melodiska och rytmiska delarna av talet fungerar som ett superbra stöd för barnet att uppfatta ord och lagra dem i sitt ordförråd. 

Hur kan det låta då? 

Du kan säga till exempel såhär (de fetstilda orden betonas extra): Är du HUNGRIG? Då ska vi ÄTA lite… Äta MAT. Vad GOTT med MAT! Eller: Titta där är ANKAN! Ankan SIMMAR. Vad FORT den simmar!

Försök gärna variera dig och betona olika sorters ord med rösten. Den tidigaste sortens ord som små barn lär sig är oftast namn på saker (substantiv). För att kunna uttrycka sig i meningar behöver barnet fler sorters ord i sitt ordförråd så försök lyfta fram andra typer av ord som: 

Händelseord (verb) som äta, sova, leka, springa, hoppa, titta
Beskrivande ord (adjektiv) som hungrig, fin, kall, stor, glad
Personord (pronomen) som jag, min/mitt, du, din/ditt, hon, hans
Lägesord (prepositioner) som inne, ute, upp, ner, bakom, på, av
Begrepp för att kunna uttrycka sin vilja som mer, igen, nu, sluta, aj
Frågeord som var, vem, hur

Kort och gott: LEK med rösten och tonfallet och var inte rädd för att överdriva lite (när du låter fånig och hoppas att ingen hör dig, är du troligen helt rätt ute!) Dessutom bidrar den här sortens användning av rösten till att fånga barnets uppmärksamhet, och det är som vi alla vet mycket enklare att förstå och lära sig sådant vi har vårt fokus riktat mot. Det gäller inte minst barn som ska lära sig prata! 

Prata med kroppen! 

Precis som vi med rösten kan förstärka och framhäva vissa ord, bidrar kroppsspråket till att förstärka innehållet i det vi säger. Genom att använda mycket gester och ett tydligt kroppsspråk tillsammans med ditt tal får barnet visuellt stöd för språkförståelsen. På så sätt får barnet alltså både höra och se orden, vilket gör det lättare att uppfatta och minnas dem. 

När vi gestikulerar talar vi också automatiskt långsammare och tydligare, vilket i sin tur underlättar språkförståelsen ytterligare. Dessutom tenderar barn att rikta uppmärksamheten mot sådant som rör sig, vilket betyder att ännu en bonus med att använda mycket gester är att det hjälper barnet att titta på dig. Och vad händer när barnet tittar på dig? Då har barnet sitt fokus på dig, vilket i sin tur innebär att barnet har goda chanser att lyssna och förstå vad du vill säga. 

Genom att du själv gestikulerar mycket när du talar med barnet, ökar även chansen att barnet själv börjar använda mer gester för att uttrycka sig. Ofta gestikulerar barn ord bra mycket tidigare än de lär sig säga dem, vilket beror på att en gest både är enklare att förstå (då den ofta liknar det den symboliserar) och på att det motoriskt är enklare att utföra en handrörelse än en talrörelse. Barnets användning av gester är alltså ett mycket positivt tecken eftersom gesterna fungerar som en brygga till talet! 

Att gester spelar en viktig roll för språkutvecklingen har även bekräftats i olika studier. Rowe, Özcaliskan & Goldin-Meadow (2008) kunde till exempel visa att mängden gester barnen i deras studie använde vid 14 månaders ålder var kopplat till ordförrådets storlek vid 3,5 års ålder. Hur mycket gester barnen använde vid 14 månader var i sin tur starkt kopplat till hur mycket gester föräldrarna använde. Så prata gärna med både munnen och kroppen! 

Hur kan det se ut? 

Du kan till exempel visa med händerna hur olika aktiviteter går till. Låtsas tvätta händerna i luften samtidigt som du säger: Kom, vi ska tvätta händerna! Svep med handen samtidigt som du säger: Mamma/pappa ska torka. Låtsas kasta något i luften samtidigt som du säger: Kan du kasta? Rör med fingrarna framför näsan och säg: Det luktar gott! Och så vidare. Peka på saker du benämner, gärna flera gånger. 

Beskrivande ord kan du också använda kroppsspråket för att förstärka. Visa med armarna hur stort eller litet något är, använd ansiktsuttryck som matchar en känsla du benämner (ledesen, glad, rädd, trött). Slå ut med händerna när något är borta, slå handen för munnen samtidigt som du säger Oj! eller Hoppsan! Hos små barn som inte talar alls är det jättebra att använda många enkla och vardagliga gester som att vinka, klappa, göra high five, tummen upp och liknande. 

Sammanfattningsvis

Variationer i röst och kroppsspråk är fenomenala sätt att hjälpa barn förstå och använda språk. Lek med språkmelodin, betona mycket och prata med hela kroppen så fångar du barnets uppmärksamhet, stärker språkförståelsen och skapar goda förutsättningar för ordförrådsutvecklingen.

Inga kommentarer

Back to Top