SPRÅKLIGA SVÅRIGHETER DEL 2: SPRÅKLIGT INNEHÅLL

Nu har vi kommit till det mellersta området i språkpyramiden - språkets innehåll. Här ingår orden och meningarnas betydelse, alltså det faktiska innehållet/budskapet i det vi säger. Alla de kommunikativa milstolpar som nämndes i förra avsnittet, där barnet lär sig interagera, lyssna, fånga din uppmärksamhet, jollerprata med mera, lägger grunden för att sedan börja rikta uppmärksamheten mot vad orden står för.

Ett slags startskott för utvecklingen på det här området kan sägas vara när barnet når den så kallade "benämningsinsikten". Det brukar ske någonstans mellan 9 och 15 månaders ålder. Benämningsinsikten innebär att barnet dels lyckats urskilja ord ur strömmen av ljud som talas till det, och dessutom kopplat detta till en innebörd. Barnet förstår alltså att ett ord fungerar som en symbol för en företeelse eller ett föremål. I samband med detta brukar barnet även börja använda tydligare gester som att skaka på huvudet eller vinka (och om ni använt er av babytecken/stödtecken kanske barnet börjar teckna mer och mer aktivt för att kommunicera). Vid den här tiden brukar barnet också börja peka på föremål för att du ska benämna dem. Allt detta innebär att barnet, utöver sina kunskaper om hur social interaktion fungerar, nu börjat utveckla en förståelse för den faktiska informationen vi utbyter när vi pratar (språkets innehåll).

benämningsinsikten

Hädanefter fortsätter barnet att koppla ihop fler och fler ord med en betydelse, vilket innebär att barnet börjat bygga upp sitt ordförråd. Det här ordsamlandet är helt nödvändigt, för utan ordförståelse kan vi inte förvänta oss att barnet ska börja använda ord för att kommunicera. Det kan därför dröja ytterligare en tid innan de första orden kommer. 

Många undrar vad som egentligen "räknas" som ett ord, eftersom de första orden kan vara svåra att skilja från barnets jollerprat (som ofta vid det här laget hunnit bli ganska varierat och språklikt). Som regel brukar man säga att det första "riktiga" ordet skiljer sig från jollret genom att barnet:

 • Tydligt använder ordet för att benämna ett specifikt föremål föremål/företeelse
 • Använder samma uttal varje gång (det behöver dock inte alls vara ett vuxenlikt uttal)
 • Kan använda ordet i olika situationer

I genomsnitt brukar barn säga sina första ord runt 12 månaders ålder, vilket innebär att både en tidigare och senare taldebut förekommer hos typiskt utvecklade barn. Utvecklingen går ofta långsamt den första tiden, men när barnet samlat på sig ungefär 50 ord (vilket i genomsnitt sker runt 1,5 års ålder) brukar ordförrådet börja växa i en snabbare takt än tidigare. Detta beskrivs ibland som en "ordförrådsspurt" eller "ordförrådsexplosion". En typisk 2-åring har ofta runt 200-300 aktiva ord i sitt ordförråd.

Svårigheter med språkligt innehåll

Svårigheter på det här området kan ta sig uttryck genom att barnet har svårt att förstå instruktioner, problem att hitta rätt ord och att berätta och förklara. När det finns svårigheter med att bearbeta/tolka/förstå innehållet i ord och meningar får detta en påverkan på "uttryckssidan", det vill säga att själv använda ord och meningar. Förståelse och produktion av språk hänger alltså ihop. Eftersom svag språkförståelse brukar medföra begränsningar i hur barnet uttrycker sig med ord och meningar, bör man alltid fundera över språkförståelsen när barnet har en långsam språkutveckling. Det är annars lätt hänt att svårigheterna på "uttryckssidan" hamnar i fokus (de hörs ju!), även när dessa i själva verket orsakas av begränsningar i språkförståelse (som inte är lika märkbara för omgivningen). 

Barn som inte kommer igång att prata i förväntad tid har därför alltid nytta av att omgivningen fokuserar på att underlätta och förstärka språkförståelsen snarare än att försöka uppmana barnet till att prata mera/tydligare/sätta ord på saker (det är nämligen sällan särskilt effektivt!). Varför vi borde bry oss mer om språkförståelse har jag skrivit mer om här.

Svårigheter med språkligt innehåll kan märkas genom att barnet:

Vid 9 månader 

 • Inte utvecklat stavelsejoller (ba-ba-ba, ma-ma-ma, da-da-da och liknande sekvenser där samma konsonant+vokal upprepas flera gånger i följd)

Vid 1 år

 • Inte använder gester för att kommunicera
 • Inte känner igen namn på bekanta föremål
 • Inte ger respons på enkla instruktioner, som sitt här
 • Inte visar intresse när du introducerar nya ord

Vid 1-2 år

 • Inte sagt sitt första ord vid 15 månader 
 • Har mindre än 6-10 aktiva ord vid 18 månader 

Vid 2 år

 • Har mindre än 50 aktiva ord 
 • Inte sätter ihop två ord till enkla satser (Titta lampan, nallen sova)
 • Inte pekar ut bilder i en bok när du frågar t ex Var är lastbilen/hunden/trädet?
 • Inte benämner välbekanta föremål i omgivningen när du frågar Vad är det?
 • Inte besvarar ja- och nej-frågor muntligt eller genom att nicka/skaka på huvudet 
 • Inte själv använder enkla frågor som Vad är det?
 • Inte följer enkla instruktioner (Ta på dig jackan/Hämta bollen)
 • Inte visar intresse för att lyssna på enkla historier 
 • Inte klarar turtagning i samtal vid 2,5 år

Vid 3 år 

 • Inte följer instruktioner i två led (Hämta glaset och ge det till mig)
 • Uppvisar en osäker förståelse av många verb/händelseord
 • Inte besvarar frågor som börjar med vad, vem, var, vad gör (hunden/flickan/dockan) på ett logiskt sätt
 • Inte själv ställer frågor som börjar med var, vad, vad gör (hunden/flickan/dockan)
 • Har svårigheter att prata och leka med andra barn

Vid 4 år

 • Inte besvarar frågor som varför, hur och när på ett logiskt sätt
 • Inte besvarar frågor kring hur saker fungerar, som vad har man skeden till? eller Varför har vi skor?
 • Inte ställer frågor som börjar med vad, var, när, hur och vems samt enkla varför-frågor.
 • Inte tycks lära sig genom att lyssna

Vid 5 år

 • Inte besvarar enkla frågor kring en hörd berättelse 
 • Inte förstår merparten av det som sägs hemma och på förskolan 

Vid 6 år

 • Inte följer instruktioner i tre steg (Hämta tallriken, ställ den i diskmaskinen och ge mig sedan trasan
 • Inte visar förståelse för/ger förväntad respons på de flesta sorters meningar

Observera att detta är varningssignaler som kan tyda på att barnets tal och språk inte utvecklas som förväntat. Det går inte att säga exakt ålder för när ett barn senast ska ha utvecklat en viss språklig förmåga, men hos barn med exempelvis språkstörning/språkliga inlärningssvårigheter sker utvecklingen som regel långsammare än hos typiskt utvecklade barn. Om du är orolig över att ditt barn uppvisar flera tecken på en försenad tal- och språkutveckling kan du närsomhelst be din BVC-sköterska om remiss till logoped för bedömning.

Källor

Lanza, J. R., & Flahive, L. K. Linguisystems guide to communication milestones. 2012 edition.

Nettelbladt, U & Salameh, E-K. (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Studentlitteratur.

Early detection of speech, language and hearing disordersAmerican speech-language-hearing association. (Hämtad 2017-08-02)


Fler delar i serien:
Tecken på språkliga problem (Del 1: Språklig användning)
Tecken på språkliga problem (Del 3: Språklig form)

1 kommentar

Back to Top