SPRÅKLIGA SVÅRIGHETER DEL 1: SPRÅKLIG ANVÄNDNING

I förra inlägget pratade vi om barn med försenad språkutveckling och varför det är klokt att uppmärksamma svårigheterna tidigt snarare än att “vänta och se”. Jag har tidigare beskrivit hur språkliga problem kan ta sig uttryck högre upp i skolåldern och vuxenlivet, och med det perspektivet är det förstås av stor vikt att barn som uppvisar tecken på språkliga svårigheter tidigt får hjälp att utveckla sitt språk så långt det är möjligt.

Jag kommer i tre delar att ta upp ett antal tecken/varningsflaggor som kan tyda på att ett barns språk och kommunikation inte utvecklas som förväntat. Observera att det inte går att säga exakt ålder för när ett barn senast ska ha utvecklat varje förmåga, men generellt följer kommunikationsutvecklingen ett visst mönster och sker relativt förutsägbart hos de flesta barn. Variationen mellan olika barn är stor, men hos barn med exempelvis språkstörning/språkliga inlärningssvårigheter sker utvecklingen som regel långsammare och ibland avviker den även från det förväntade mönstret.


Om ditt barn uppvisar flera tecken på språkliga och/eller kommunikativa svårigheter kan det vara klokt att få en bedömning hos logoped. Du kan när som helst be din BHV-sköterska om en remiss till logoped, och man brukar även kunna skriva ut egenremisser från landstingens/regionernas hemsidor som man själv fyller i och skickar in.


Att identifiera problemet

Ni som läst mina tidigare inlägg kanske minns att man brukar dela in den språkliga förmågan språklig användning, språkligt innehåll och språklig form. Dessa färdigheter utvecklas i tur och ordning under de första åren, från de mest grundläggande till de mer sofistikerade. De fortsätter även hela tiden att utvecklas parallellt. Barnet blir alltså inte färdig med en språklig förmåga innan det går vidare till nästa, men det kan ändå jämföras med ett husbygge där grunden som allting står på läggs först.

När ett barn inte utvecklas som förväntat inom tal/språk/kommunikation kan problemen omfatta ett eller flera av de språkliga områden som illustreras i pyramiden nedan. Generellt kan man säga att problemen brukar vara större ju mer grundläggande språklig förmåga som berörs (i likhet med ett hus där en dåligt lagd grund får mer långtgående konsekvenser än exempelvis en misslyckad målning av fasaden). Om barnet uppvisar svårigheter inom mer än ett område kan det också vara ett tecken på mer omfattande språkliga problem.

Svårigheter med språklig användning

Språklig användning (“pragmatisk förmåga” med ett finare ord) kan liknas vid grunden i ett husbygge. På den här nivån lägger barnet grunden för all senare kommunikation och språkanvändning. Barnet börjar utvecklas inom det här området redan som nyfödd, först m
ed blickkontakt och leenden, sedan turtagning i “samtal” där barnet jollrar och föräldern svarar. Redan här uppvisar barnet grundläggande sociala färdigheter, nämligen ett intresse för andra människor och en förståelse för hur språket används (i samspel med andra).

Barnet lär sig därefter under sitt första levnadsår en massa viktiga kommunikativa förmågor, som exempelvis att påkalla uppmärksamhet, lyssna på vad som sägs, dela uppmärksamhet kring saker med andra, ta kommunikativa initiativ, följa pekningar och peka själv, och att tolka andras kroppsspråk och tonfall. Detta är viktiga sociala färdigheter som är nödvändiga för att senare börja använda ord och för att på ett smidigt sätt kunna använda språket i interaktion med andra.

I takt med att barnet växer och mognar blir förstås den sociala förmågan mer välutvecklad och barnet lär sig att använda språket på ett mer och mer vuxenlikt sätt. Barnet lär sig exempelvis förstå sociala regler och koder, hålla sig till ämnet, ta samtalspartnerns perspektiv, förstå det som sägs “mellan raderna”, anpassa språket efter situationen och mottagaren med mera. När vi pratar om social komptens menar vi ofta just dessa förmågor som är lite svåra att ta på men som finns under ytan i ett samtal.


När ett barn inte kommer igång att prata fokuserar vi allt för ofta på att försöka lära barnet säga ord, snarare än att titta närmare på varför inte orden kommer. Ibland finns problem med den grundläggande kommunikationsförmågan, och då är det inte underligt att också orden dröjer. Innan barnet visar intresse för andra människor, kan bibehålla uppmärksamheten på det som sägs, påkalla uppmärksamhet och interagera med gester och jollerprat kan vi heller inte förvänta oss att barnet ska börja prata.

Svårigheter med språklig användning kan märkas genom att barnet:

Vid 6 månader

 • Inte ger respons när du talar till det 
 • Inte söker och bibehåller ögonkontakt 
 • Inte försöker fånga din uppmärksamhet genom att låta/jollra 
 • Inte ler mot dig när du talar till det 
 • Tycks ointresserad av andra människor 
 • Inte gör skillnad på välkända personer och främlingar 

Vid 1 år

 • Inte använder gester för att kommunicera (som att vinka eller skaka på huvudet)
 • Inte pekar på saker för att visa dig/få veta namnet på föremålet
 • Inte reagerar på sitt namn
 • Inte imiterar enkla handlingar

Vid 2 år

 • Inte uppvisar en enkel form av föreställandelek med föremål, som att låtsas prata i telefon, mata dockan etc 
 • Inte imiterar vuxnas sätt att bete sig och prata i lek
 • Inte är intresserad av "verbal turtagning" (dvs turas om att prata och lyssna)
 • Inte använder sociala ord som “hej” eller “tack” 

Vid 3 år

 • Inte uppmärksammar andra barn och/eller inte deltar korta stunder i deras lek 
 • Inte använder språket i syfte att fantisera, skoja eller retas
 • Inte deltar i längre dialoger 
 • Inte ägnar sig åt låtsaslek och låtsassamtal med dockor/nallar etc.

Vid 4 år

 • Inte uttrycker frustration när hen inte gör sig förstådd 
 • Inte sätter ord på känslor och tankar 
 • Inte leker med andra barn på ett sätt som kännetecknas av att man turas om, hjälps åt etc.

Vid 5 år

 • Inte verbalt försöker lösa konflikter med jämnåriga
 • Inte bemästrar de komponenter ett vanligt samtal består av

Vid 6 år

 • Inte ägnar sig åt mer uppstyrd lek, som involverar t ex tilldelning av roller och gemensamma regler
 • Gör tvära ämnesbyten utan förvarningInga kommentarer

Back to Top